Número #24 del 2019 año, 173-187

OPPOSITION IN CATALAN ART TO THE FRANCOIST DICTATORSHIP IN THE SECOND HALF OF XX CENTURY DOI: 10.32608/2305-8773-2019-24-1-173-187

Descargar
N. Kuzina

The Franco regime was one of the most difficult periods in the history of Spain. The civil war and the first decade of Franco’s dictatorship led to a catastrophe in the field of culture throughout the country, the regime stifled creative freedom and forced it to adhere to official ideology. In different regions of Spain, associations of artists are gradually beginning to appear, which contrasted their new and relevant art with the official. In Catalonia, it acquired its own special features due to the national policy of the regime regarding Catalan culture. The article discusses the opposition in the work of Catalan artists from the 1950s to 1975. The analysis of the activities of the group Dau al Set, artists Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan Ponç and Grup de Treball.

Palabras claves:
Catalonia, history of art, francism, Dau al Set, Grup de Treball, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan Ponç
Bibliografia

Алос-и-Фонт Э. Языковая политика в Каталонии и националистический конфликт в Испании // Языковая политика, конфликты и согласие. Москва: ИЭА РАН, 2017. С. 162–199.

Гранцева Е.О. Образ культурной оппозиции франкизму на страницах советских журналов «Иностранная литература» и «Искусство кино» // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. T. 8. Выпуск 10 (64).

Гранцева Е.О. Деятели испанской культуры в оппозиции франкизму. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. истор. наук. М.: ИВИ РАН, 2005.

Гранцева Е.О. Испанская культура в состоянии «разрыва» (1939-1956) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2011. T. 2. Выпуск 8.

Нарумов В.П. Социолингвистика в Испании // В кн. Зарубежная социолингвистика: Германия, Испания. М.: Наука, 1991. C. 73-151.

Филатов Г. А. Система контроля над СМИ и пропагандой во франкисткой Испании // Новая и новейшая история. 2017. №2. С. 40-48.

Эстрова М. Ушел из жизни известный каталонский художник Антони Тапьес, 2012. URL: https://artinvestment.ru/news/artnews/20120208_tapies.html (дата обращения 24.10.2019).

Bordons G. Dau al Set (1948-1956) // LletrA, La literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya), 1999. URL: https://lletra.uoc.edu/ca/revista/dau-al-set-1948-1956 (23.10.2019 дата обращения)

Cirlot J. A. La pintura de Modest Cuixart //Aspectos de una década,1955-1965: Pintura española: Rafael Canogar, Modest Cuixart, Luis Feito et al.: Exposición organizada por la Fundación Caja de Pensiones, 6 de junio - 24 de julio 1988. Madrid: Fundación Caja de Pensiones, 1988.

Bentz i Oliver J. F. Modest Cuixart, innovador nat // Fitxa artística. Vol. 23, 2008. P. 269-270.

Cirlot J.A. Significación de la pintura de Tàpies. Barcelona: Seix Barral, 1962.

Constantes del arte catalan actual. Pintura-escultura: Catálogo de la exposición. Museo Rufino Tamayo, México, del 13 de marzo al 12 de mayo de 1991. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departamemt de Сultura, 1991.

Davison P. Modest Cuixart. Spanish artist who challenged Franco through his works // The Guardian, 15 Nov 2007. URL: https://www.theguardian.com/news/2007/nov/15/guardianobituaries.spain (19.10.2019)

Corredor-Matheos J. Dau al Set, al cabo de medio siglo / El mundo de Dau al Set / ed. Gómez González C. Valladolid: Tipolínea, S.A., 2008.

Grandas T. Grup de Treball and Vídeo-Nou / ed. Christian Holler. L'Internationale. Post-War Avant-Gardes. Between 1957 and 1986. Zurich: JRP Ringier, 2012. P. 227-233.

Perucho J. Ariel, una revista històrica // Avui, 22/04/98.

Mandelli De Marsillac A.L. El Grup de Treball por la Libertad de Expresión y Asociación (Parte I). URL: https://interartive.org/2015/02/el-grup-de-treball (дата обращения 24.10.2019).

Mandelli De Marsillac A. L. El Grup de Treball: Creación y Activismo (Parte II). URL: http://interartive.org/2015/03/el-grup-de-treball-parte-ii/ (дата обращения 24.10.2019).

Mínguez García H. La gráfica española de vanguardia en la época franquista (1939-1975) // El artista. № 7 dic., 2010. Р. 179-201.

Sobrequés i Callicó J. Historia de Cataluña. Barcelona: Base, 2007.

Tapié M. Antoni Tàpies. Milano: Fabbri, 1977.

Tàpies A. La práctica del arte // Antoni Tápies. Traducción castellana de Joaquim Sempere. Barcelona: Ariel, 1971.

Tàpies A. L`experiència de l`art. Barcelona: Edicions 62, 2010.

Tàpies A., Borja-Villel M.J. Conversaciones con Antoni Tàpies (1985- 1991) // El catálogo de la exposición Comunicació sobre el mur. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1992. P. 283-288.

Tàpies A. Memoria personal. Fragmento para una autobiografia (Obra escrita complete. Vol. I). Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 2009.

Vidal Oliveras J. Cobalto, història d’una iniciativa editorial (1947-1953) // Locvs amoenvs. № 3, 1997. P. 215-240.

Wye D. Antoni Tàpies in print. The Museum of Modern Art. N.Y.: H.N. Abrams, 1991.